Traditional

與裴華州同過敷水戲贈

使君五馬且踟躕,馬上能聽絕句無。
每過桑間試留意,何妨後代有羅敷。

Simplified

与裴华州同过敷水戏赠

使君五马且踟蹰,马上能听绝句无。
每过桑间试留意,何妨后代有罗敷。

Pronunciation

yǔ péi huá zhōu tóng guò fū shuǐ xì zèng

shǐ jūn wǔ mǎ qiě chí chú , mǎ shàng néng tīng jué jù wú 。
měi guò sāng jiān shì liú yì , hé fáng hòu dài yǒu luó fū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.