Traditional

與諸公同出城觀稼

老尹醉醺醺,來隨年少群。
不憂頭似雪,但喜稼如雲。
歲望千箱積,秋憐五谷分。
何人知帝力,堯舜正為君。

Simplified

与诸公同出城观稼

老尹醉醺醺,来随年少群。
不忧头似雪,但喜稼如云。
岁望千箱积,秋怜五谷分。
何人知帝力,尧舜正为君。

Pronunciation

yǔ zhū gōng tóng chū chéng guān jià

lǎo yǐn zuì xūn xūn , lái suí nián shǎo qún 。
bù yōu tóu sì xuě , dàn xǐ jià rú yún 。
suì wàng qiān xiāng jī , qiū lián wǔ gǔ fēn 。
hé rén zhī dì lì , yáo shùn zhèng wéi jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.