Traditional

與諸公同登無錫北樓(一作郎士元詩)

秋興因危堞,歸心過遠山。
風霜征雁早,江海旅人閑。
驛樹寒仍密,漁舟晚自還。
仲宣何所賦,隻嘆在荊蠻。

Simplified

与诸公同登无锡北楼(一作郎士元诗)

秋兴因危堞,归心过远山。
风霜征雁早,江海旅人闲。
驿树寒仍密,渔舟晚自还。
仲宣何所赋,只叹在荆蛮。

Pronunciation

yǔ zhū gōng tóng dēng wú xī běi lóu ( yī zuò láng shì yuán shī )

qiū xīng yīn wēi dié , guī xīn guò yuǎn shān 。
fēng shuāng zhēng yàn zǎo , jiāng hǎi lǚ rén xián 。
yì shù hán réng mì , yú zhōu wǎn zì huán 。
zhòng xuān hé suǒ fù , zhī tàn zài jīng mán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.