Traditional

與諸同年賀座主侍郎新拜太常,同宴蕭尚書亭

寵新卿典禮,會盛客征文。
不失遷鶯侶,因成賀燕群。
池臺晴間雪,冠蓋暮和雲。
共仰曾攀處,年深桂尚熏。

Simplified

与诸同年贺座主侍郎新拜太常,同宴萧尚书亭

宠新卿典礼,会盛客征文。
不失迁莺侣,因成贺燕群。
池台晴间雪,冠盖暮和云。
共仰曾攀处,年深桂尚熏。

Pronunciation

yǔ zhū tóng nián hè zuò zhǔ shì láng xīn bài tài cháng , tóng yàn xiāo shàng shū tíng

chǒng xīn qīng diǎn lǐ , huì shèng kè zhēng wén 。
bù shī qiān yīng lǚ , yīn chéng hè yàn qún 。
chí tái qíng jiān xuě , guān gài mù hé yún 。
gòng yǎng zēng pān chǔ , nián shēn guì shàng xūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.