Traditional

與諸客空腹飲

隔宿書招客,平明飲暖寒。
麯神寅日合,酒聖卯時歡。
促膝才飛白,酡顏已渥丹。
碧籌攢米碗,紅袖拂骰盤。
醉後歌尤異,狂來舞可難。
拋杯語同坐,莫作老人看。

Simplified

与诸客空腹饮

隔宿书招客,平明饮暖寒。
麴神寅日合,酒圣卯时欢。
促膝才飞白,酡颜已渥丹。
碧筹攒米碗,红袖拂骰盘。
醉后歌尤异,狂来舞可难。
抛杯语同坐,莫作老人看。

Pronunciation

yǔ zhū kè kōng fù yǐn

gé sù shū zhāo kè , píng míng yǐn nuǎn hán 。
qū shén yín rì hé , jiǔ shèng mǎo shí huān 。
cù xī cái fēi bái , tuó yán yǐ wò dān 。
bì chóu zǎn mǐ wǎn , hóng xiù fú tóu pán 。
zuì hòu gē yóu yì , kuáng lái wǔ kě nán 。
pāo bēi yǔ tóng zuò , mò zuò lǎo rén kàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.