Traditional

與諸道者同遊二室至九龍潭作

喜逢二室遊仙子,厭作三川守土臣。
舉手摩挲潭上石,開襟抖擻府中塵。
他日終為獨往客,今朝未是自由身。
若言尹是嵩山主,三十六峰應笑人。

Simplified

与诸道者同游二室至九龙潭作

喜逢二室游仙子,厌作三川守土臣。
举手摩挲潭上石,开襟抖擞府中尘。
他日终为独往客,今朝未是自由身。
若言尹是嵩山主,三十六峰应笑人。

Pronunciation

yǔ zhū dào zhě tóng yóu èr shì zhì jiǔ lóng tán zuò

xǐ féng èr shì yóu xiān zǐ , yàn zuò sān chuān shǒu tǔ chén 。
jǔ shǒu mó suō tán shàng shí , kāi jīn dǒu sòu fǔ zhōng chén 。
tā rì zhōng wéi dú wǎng kè , jīn zhāo wèi shì zì yóu shēn 。
ruò yán yǐn shì sōng shān zhǔ , sān shí liù fēng yīng xiào rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.