Traditional

與趙冬曦君懋子均登南樓

危樓瀉洞湖,積水照城隅。
命駕邀漁火,通家引鳳雛。
山晴紅蕊匝,洲曉綠苗鋪。
舉目思鄉縣,春光定不殊。

Simplified

与赵冬曦君懋子均登南楼

危楼泻洞湖,积水照城隅。
命驾邀渔火,通家引凤雏。
山晴红蕊匝,洲晓绿苗铺。
举目思乡县,春光定不殊。

Pronunciation

yǔ zhào dōng xī jūn mào zǐ jūn dēng nán lóu

wēi lóu xiè dòng hú , jī shuǐ zhào chéng yú 。
mìng jià yāo yú huǒ , tōng jiā yǐn fèng chú 。
shān qíng hóng ruǐ zā , zhōu xiǎo lǜ miáo pū 。
jǔ mù sī xiāng xiàn , chūn guāng dìng bù shū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.