Traditional

丙寅元日

縹緲初聞寺閣鐘,霏微零雨兆年豐。
家家椒酒歡聲裏,戶戶桃符霽色中。
春枕方濃從賣困,社醅雖美倦治聾。
從今萬事俱拋擲,且作人間百歲翁。

Simplified

丙寅元日

缥缈初闻寺阁钟,霏微零雨兆年丰。
家家椒酒欢声里,户户桃符霁色中。
春枕方浓从卖困,社醅虽美倦治聋。
从今万事俱抛掷,且作人间百岁翁。

Pronunciation

bǐng yín yuán rì

piǎo miǎo chū wén sì gé zhōng , fēi wēi líng yǔ zhào nián fēng 。
jiā jiā jiāo jiǔ huān shēng lǐ , hù hù táo fú jì sè zhōng 。
chūn zhěn fāng nóng cóng mài kùn , shè pēi suī měi juàn zhì lóng 。
cóng jīn wàn shì jù pāo zhì , qiě zuò rén jiān bǎi suì wēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.