Traditional

東下三旬苦於風土馬上戲作

路繞函關東復東,身騎征馬逐驚蓬。
天池遼闊誰相待,日日虛乘九萬風。

Simplified

东下三旬苦于风土马上戏作

路绕函关东复东,身骑征马逐惊蓬。
天池辽阔谁相待,日日虚乘九万风。

Pronunciation

dōng xià sān xún kǔ yú fēng tǔ mǎ shàng xì zuò

lù rào hán guān dōng fù dōng , shēn qí zhēng mǎ zhú jīng péng 。
tiān chí liáo kuò shuí xiāng dài , rì rì xū chéng jiǔ wàn fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.