Traditional

東亭閑望

東亭盡日坐,誰伴寂寥身。
綠桂為佳客,紅蕉當美人。
笑言雖不接,情狀似相親。
不作悠悠想,如何度晚春?

Simplified

东亭闲望

东亭尽日坐,谁伴寂寥身。
绿桂为佳客,红蕉当美人。
笑言虽不接,情状似相亲。
不作悠悠想,如何度晚春?

Pronounciation

dōng tíng xián wàng

dōng tíng jìn rì zuò , shuí bàn jì liáo shēn 。
lǜ guì wéi jiā kè , hóng jiāo dāng měi rén 。
xiào yán suī bù jiē , qíng zhuàng sì xiāng qīn 。
bù zuò yōu yōu xiǎng , rú hé dù wǎn chūn ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.