Traditional

東偏小室去日最遠每逃暑之地戲作五字

肅肅檐陰轉,泠泠筧水鳴。
高墉日氣遠,方簟午風清。
渴愛餐漿美,慵便葛屨輕。
新秋忽在眼,結束問山程。

Simplified

东偏小室去日最远每逃暑之地戏作五字

肃肃檐阴转,泠泠笕水鸣。
高墉日气远,方簟午风清。
渴爱餐浆美,慵便葛屦轻。
新秋忽在眼,结束问山程。

Pronunciation

dōng piān xiǎo shì qù rì zuì yuǎn měi táo shǔ zhī dì xì zuò wǔ zì

sù sù yán yīn zhuǎn , líng líng jiǎn shuǐ míng 。
gāo yōng rì qì yuǎn , fāng diàn wǔ fēng qīng 。
kě ài cān jiāng měi , yōng biàn gé jù qīng 。
xīn qiū hū zài yǎn , jié shù wèn shān chéng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.