Traditional

東偏紙閣初成

蚍蜉占雨解移穴,蟋蟀畏寒先近床。
我亦聯屏為燠室,一冬省火又宜香。

Simplified

东偏纸阁初成

蚍蜉占雨解移穴,蟋蟀畏寒先近床。
我亦联屏为燠室,一冬省火又宜香。

Pronunciation

dōng piān zhǐ gé chū chéng

pí fú zhān yǔ jiě yí xué , xī shuài wèi hán xiān jìn chuáng 。
wǒ yì lián píng wéi yù shì , yī dōng shěng huǒ yòu yí xiāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.