Traditional

東關

天華寺西艇子橫,白蘋風細浪紋平。
移家隻欲東關住,夜夜湖中看月生。

Simplified

东关

天华寺西艇子横,白苹风细浪纹平。
移家只欲东关住,夜夜湖中看月生。

Pronunciation

dōng guān

tiān huá sì xī tǐng zǐ héng , bái píng fēng xì làng wén píng 。
yí jiā zhī yù dōng guān zhù , yè yè hú zhōng kàn yuè shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.