Traditional

東關

路入東關物象奇,角巾老子曳筇枝。
蠶如黑蟻桑生後,秧似青鍼水滿時。
穿市不嫌微雨濕,過溪翻喜壞橋危。
當年野店題詩處,又典春衣具午炊。

Simplified

东关

路入东关物象奇,角巾老子曳筇枝。
蚕如黑蚁桑生後,秧似青鍼水满时。
穿市不嫌微雨湿,过溪翻喜坏桥危。
当年野店题诗处,又典春衣具午炊。

Pronunciation

dōng guān

lù rù dōng guān wù xiàng qí , jiǎo jīn lǎo zǐ yè qióng zhī 。
cán rú hēi yǐ sāng shēng hòu , yāng sì qīng zhēn shuǐ mǎn shí 。
chuān shì bù xián wēi yǔ shī , guò xī fān xǐ huài qiáo wēi 。
dāng nián yě diàn tí shī chǔ , yòu diǎn chūn yī jù wǔ chuī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.