Traditional

東岡

東岡竹千竿,大者圍過尺,微風生其間,蕭蕭戛寒碧。
我閑適一到,散發坐磐石。
萬事不累心,清嘯遂至夕。
此君本傲世,獨我有夙昔。
老惰恐作疏,時來寓琴弈。

Simplified

东冈

东冈竹千竿,大者围过尺,微风生其间,萧萧戛寒碧。
我闲适一到,散发坐磐石。
万事不累心,清啸遂至夕。
此君本傲世,独我有夙昔。
老惰恐作疏,时来寓琴弈。

Pronunciation

dōng gāng

dōng gāng zhú qiān gān , dà zhě wéi guò chǐ , wēi fēng shēng qí jiān , xiāo xiāo jiá hán bì 。
wǒ xián shì yī dào , sàn fā zuò pán shí 。
wàn shì bù léi xīn , qīng xiào suì zhì xī 。
cǐ jūn běn ào shì , dú wǒ yǒu sù xī 。
lǎo duò kǒng zuò shū , shí lái yù qín yì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.