Traditional

東岡櫻桃已過殊不知

病著寒侵怕出門,蕭蕭煙雨暗江村。
一樽闕與梅花別,過盡櫻桃一足言。

Simplified

东冈樱桃已过殊不知

病著寒侵怕出门,萧萧烟雨暗江村。
一樽阙与梅花别,过尽樱桃一足言。

Pronunciation

dōng gāng yīng táo yǐ guò shū bù zhī

bìng zhù hán qīn pà chū mén , xiāo xiāo yān yǔ àn jiāng cūn 。
yī zūn què yǔ méi huā bié , guò jìn yīng táo yī zú yán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.