Traditional

東吳女兒曲

東吳女兒語如鶯,十三不肯學吹笙。
鏡奩初喜樨蠶出,窗眼已看雙繭成。
庭空日暖花自舞,簾卷巢乾燕新乳。
阿弟貪書下學遲,獨揀詩章教鸚鵡。

Simplified

东吴女儿曲

东吴女儿语如莺,十三不肯学吹笙。
镜奁初喜樨蚕出,窗眼已看双茧成。
庭空日暖花自舞,帘卷巢乾燕新乳。
阿弟贪书下学迟,独拣诗章教鹦鹉。

Pronunciation

dōng wú nǚ ér qū

dōng wú nǚ ér yǔ rú yīng , shí sān bù kěn xué chuī shēng 。
jìng lián chū xǐ xī cán chū , chuāng yǎn yǐ kàn shuāng jiǎn chéng 。
tíng kōng rì nuǎn huā zì wǔ , lián juàn cháo qián yàn xīn rǔ 。
ā dì tān shū xià xué chí , dú jiǎn shī zhāng jiào yīng wǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.