Traditional

東園小飲

三月園林日漸長,閑從鄰曲答年光。
酴醾獨殿群芳後,醽醁能令萬事忘。
下豉蓴羹誇舊俗,供鹽梅子喜初嘗。
烏靴席帽知何樂,自古京塵瞇眼黃。

Simplified

东园小饮

三月园林日渐长,闲从邻曲答年光。
酴醾独殿群芳後,醽醁能令万事忘。
下豉蓴羹夸旧俗,供盐梅子喜初尝。
乌靴席帽知何乐,自古京尘眯眼黄。

Pronunciation

dōng yuán xiǎo yǐn

sān yuè yuán lín rì jiàn cháng , xián cóng lín qū dá nián guāng 。
tú mí dú diàn qún fāng hòu , líng lù néng líng wàn shì wàng 。
xià chǐ chún gēng kuā jiù sú , gōng yán méi zǐ xǐ chū cháng 。
wū xuē xí mào zhī hé lè , zì gǔ jīng chén mī yǎn huáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.