Traditional

東城尋春

老色日上面,歡情日去心。
今既不如昔,後當不如今。
今猶未甚衰,每事力可任。
花時仍愛出,酒後尚能吟。
但恐如此興,亦隨日銷沈。
東城春欲老,勉強一來尋。

Simplified

东城寻春

老色日上面,欢情日去心。
今既不如昔,后当不如今。
今犹未甚衰,每事力可任。
花时仍爱出,酒后尚能吟。
但恐如此兴,亦随日销沉。
东城春欲老,勉强一来寻。

Pronunciation

dōng chéng xún chūn

lǎo sè rì shàng miàn , huān qíng rì qù xīn 。
jīn jì bù rú xī , hòu dāng bù rú jīn 。
jīn yóu wèi shèn shuāi , měi shì lì kě rèn 。
huā shí réng ài chū , jiǔ hòu shàng néng yín 。
dàn kǒng rú cǐ xīng , yì suí rì xiāo chén 。
dōng chéng chūn yù lǎo , miǎn qiáng yī lái xún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.