Traditional

東城春意

風軟雲不動,郡城東北隅。
晚來春淡淡,天氣似京都。
弦管隨宜有,杯觴不道無。
其如親故遠,無可共歡娛。

Simplified

东城春意

风软云不动,郡城东北隅。
晚来春澹澹,天气似京都。
弦管随宜有,杯觞不道无。
其如亲故远,无可共欢娱。

Pronunciation

dōng chéng chūn yì

fēng ruǎn yún bù dòng , jùn chéng dōng běi yú 。
wǎn lái chūn dàn dàn , tiān qì sì jīng dū 。
xián guǎn suí yí yǒu , bēi shāng bù dào wú 。
qí rú qīn gù yuǎn , wú kě gòng huān yú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.