Traditional

東城晚歸

一條邛杖懸龜榼,雙角吳童控馬銜。
晚入東城誰識我,短靴低帽白蕉衫。

Simplified

东城晚归

一条邛杖悬龟榼,双角吴童控马衔。
晚入东城谁识我,短靴低帽白蕉衫。

Pronunciation

dōng chéng wǎn guī

yī tiáo qióng zhàng xuán guī kē , shuāng jiǎo wú tóng kòng mǎ xián 。
wǎn rù dōng chéng shuí shí wǒ , duǎn xuē dī mào bái jiāo shān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.