Traditional

東城桂三首

子墮本從天竺寺,根盤今在闔閭城。
當時應逐南風落,落向人間取次生。

霜雪壓多雖不死,荊榛長疾欲相埋。
長憂落在樵人手,賣作蘇州一束柴。

遙知天上桂花孤,試問嫦娥更要無。
月宮幸有閑田地,何不中央種兩株。

Simplified

东城桂三首

子堕本从天竺寺,根盘今在阖闾城。
当时应逐南风落,落向人间取次生。

霜雪压多虽不死,荆榛长疾欲相埋。
长忧落在樵人手,卖作苏州一束柴。

遥知天上桂花孤,试问嫦娥更要无。
月宫幸有闲田地,何不中央种两株。

Pronunciation

dōng chéng guì sān shǒu

zǐ duò běn cóng tiān zhú sì , gēn pán jīn zài hé lǘ chéng 。
dāng shí yīng zhú nán fēng luò , luò xiàng rén jiān qǔ cì shēng 。

shuāng xuě yā duō suī bù sǐ , jīng zhēn cháng jí yù xiāng mái 。
cháng yōu luò zài qiáo rén shǒu , mài zuò sū zhōu yī shù chái 。

yáo zhī tiān shàng guì huā gū , shì wèn cháng é gēng yào wú 。
yuè gōng xìng yǒu xián tián dì , hé bù zhōng yāng zhǒng liǎng zhū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.