Traditional

東墻夜合樹去秋為風雨所摧今年花時悵然有感

碧荑紅縷今何在?
風雨飄將去不回。
惆悵去年墻下地,今春唯有薺花開。

Simplified

东墙夜合树去秋为风雨所摧今年花时怅然有感

碧荑红缕今何在?
风雨飘将去不回。
惆怅去年墙下地,今春唯有荠花开。

Pronunciation

dōng qiáng yè hé shù qù qiū wéi fēng yǔ suǒ cuī jīn nián huā shí chàng rán yǒu gǎn

bì yí hóng lǚ jīn hé zài ?
fēng yǔ piāo jiāng qù bù huí 。
chóu chàng qù nián qiáng xià dì , jīn chūn wéi yǒu jì huā kāi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.