Traditional

東墟晚歇 時退居渭村。

涼風冷露蕭索天,黃蒿紫菊荒涼田。
繞冢秋花少顏色,細蟲小蝶飛翻翻。
中有騰騰獨行者,手拄漁竿不騎馬。
晚從南澗釣魚回,歇此墟中白楊下。
褐衣半故白發新,人逢知我是何人?
誰言渭浦棲遲客,曾作甘泉侍從臣。

Simplified

东墟晚歇 时退居渭村。

凉风冷露萧索天,黄蒿紫菊荒凉田。
绕冢秋花少颜色,细虫小蝶飞翻翻。
中有腾腾独行者,手拄渔竿不骑马。
晚从南涧钓鱼回,歇此墟中白杨下。
褐衣半故白发新,人逢知我是何人?
谁言渭浦栖迟客,曾作甘泉侍从臣。

Pronunciation

dōng xū wǎn xiē shí tuì jū wèi cūn 。

liáng fēng lěng lù xiāo suǒ tiān , huáng hāo zǐ jú huāng liáng tián 。
rào zhǒng qiū huā shǎo yán sè , xì chóng xiǎo dié fēi fān fān 。
zhōng yǒu téng téng dú xíng zhě , shǒu zhǔ yú gān bù qí mǎ 。
wǎn cóng nán jiàn diào yú huí , xiē cǐ xū zhōng bái yáng xià 。
hè yī bàn gù bái fā xīn , rén féng zhī wǒ shì hé rén ?
shuí yán wèi pǔ qī chí kè , zēng zuò gān quán shì cóng chén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.