Traditional

東山寺

直上青霄望八都,白雲影裏月輪孤。
茫茫宇宙人無數,幾個男兒是丈夫。

Simplified

东山寺

直上青霄望八都,白云影里月轮孤。
茫茫宇宙人无数,几个男儿是丈夫。

Pronunciation

dōng shān sì

zhí shàng qīng xiāo wàng bā dū , bái yún yǐng lǐ yuè lún gū 。
máng máng yǔ zhòu rén wú shù , jī gè nán ér shì zhàng fū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.