Traditional

東歸

翩翩平肩輿,中有醉老夫。
膝上展詩卷,竿頭懸酒壺。
食宿無定程,仆馬多緩驅。
臨水歇半日,望山傾一盂。
藉草坐嵬峨,攀花行踟躕。
風將景共暖,體與心同舒。
始悟有營者,居家如在途。
方知無系者,在道如安居。
前夕宿三堂,今且遊申湖。
[三堂在虢。
申湖在陜。
]殘春三百裏,送我歸東都。

Simplified

东归

翩翩平肩舆,中有醉老夫。
膝上展诗卷,竿头悬酒壶。
食宿无定程,仆马多缓驱。
临水歇半日,望山倾一盂。
藉草坐嵬峨,攀花行踟蹰。
风将景共暖,体与心同舒。
始悟有营者,居家如在途。
方知无系者,在道如安居。
前夕宿三堂,今且游申湖。
[三堂在虢。
申湖在陕。
]残春三百里,送我归东都。

Pronunciation

dōng guī

piān piān píng jiān yú , zhōng yǒu zuì lǎo fū 。
xī shàng zhǎn shī juàn , gān tóu xuán jiǔ hú 。
shí sù wú dìng chéng , pū mǎ duō huǎn qū 。
lín shuǐ xiē bàn rì , wàng shān qīng yī yú 。
jiè cǎo zuò wéi é , pān huā xíng chí chú 。
fēng jiāng jǐng gòng nuǎn , tǐ yǔ xīn tóng shū 。
shǐ wù yǒu yíng zhě , jū jiā rú zài tú 。
fāng zhī wú xì zhě , zài dào rú ān jū 。
qián xī sù sān táng , jīn qiě yóu shēn hú 。
[ sān táng zài guó 。
shēn hú zài shǎn 。
] cán chūn sān bǎi lǐ , sòng wǒ guī dōng dū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.