Traditional

東征答朝臣( 一作達 )相送

平生白雲意,疲苶愧為雄。
君王謬殊寵,旌節此從戎。
挼繩當系虜,單馬豈邀功。
孤劍將何托,長謠塞上風。

Simplified

东征答朝臣( 一作达 )相送

平生白云意,疲苶愧为雄。
君王谬殊宠,旌节此从戎。
挼绳当系虏,单马岂邀功。
孤剑将何托,长谣塞上风。

Pronunciation

dōng zhēng dá zhāo chén ( yī zuò dá ) xiāng sòng

píng shēng bái yún yì , pí niè kuì wéi xióng 。
jūn wáng miù shū chǒng , jīng jié cǐ cóng róng 。
nuó shéng dāng xì lǔ , dān mǎ qǐ yāo gōng 。
gū jiàn jiāng hé tuō , cháng yáo sāi shàng fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.