Traditional

東齋夜興

山城殘角伴疏鐘,擁褐頹然一病翁。
紙帳燈明蹙龜甲,銅瓶火熟起松風。
雨來尤覺睡味美,酒後不知愁思空。
忽憶江湖泊船夜,號鳴避弋鬧群鴻。

Simplified

东斋夜兴

山城残角伴疏钟,拥褐颓然一病翁。
纸帐灯明蹙龟甲,铜瓶火熟起松风。
雨来尤觉睡味美,酒後不知愁思空。
忽忆江湖泊船夜,号鸣避弋闹群鸿。

Pronunciation

dōng zhāi yè xīng

shān chéng cán jiǎo bàn shū zhōng , yōng hè tuí rán yī bìng wēng 。
zhǐ zhàng dēng míng cù guī jiǎ , tóng píng huǒ shú qǐ sōng fēng 。
yǔ lái yóu jué shuì wèi měi , jiǔ hòu bù zhī chóu sī kōng 。
hū yì jiāng hú bó chuán yè , hào míng bì yì nào qún hóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.