Traditional

東齋雜書

吾貧無時醒,日月忽遄邁。
空林春采葚,荒壟秋種稗。
孤學有自來,饑死奚足怪。
著書充棟宇,一字不肯賣。

Simplified

东斋杂书

吾贫无时醒,日月忽遄迈。
空林春采葚,荒垄秋种稗。
孤学有自来,饥死奚足怪。
著书充栋宇,一字不肯卖。

Pronunciation

dōng zhāi zá shū

wú pín wú shí xǐng , rì yuè hū chuán mài 。
kōng lín chūn cǎi shèn , huāng lǒng qiū zhǒng bài 。
gū xué yǒu zì lái , jī sǐ xī zú guài 。
zhù shū chōng dòng yǔ , yī zì bù kěn mài 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.