Traditional

東齋雜書

負負無可言,上上不須說。
天壤大如許,我獨身孑孑。
茍合不可為,萬事聽瓦裂。
年登麥飯足,得酒且勤啜。

Simplified

东斋杂书

负负无可言,上上不须说。
天壤大如许,我独身孑孑。
苟合不可为,万事听瓦裂。
年登麦饭足,得酒且勤啜。

Pronunciation

dōng zhāi zá shū

fù fù wú kě yán , shàng shàng bù xū shuō 。
tiān rǎng dà rú xǔ , wǒ dú shēn jié jié 。
gǒu hé bù kě wéi , wàn shì tīng wǎ liè 。
nián dēng mài fàn zú , dé jiǔ qiě qín chuò 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.