Traditional

東齋雜書

學者學聖人,斯須不容茍。
百年樂簞瓢,千載仰山鬥。
家庭盛弦誦,父子相師友。
但令書種存,勿媿耕壟畝。

Simplified

东斋杂书

学者学圣人,斯须不容苟。
百年乐箪瓢,千载仰山斗。
家庭盛弦诵,父子相师友。
但令书种存,勿媿耕垄亩。

Pronunciation

dōng zhāi zá shū

xué zhě xué shèng rén , sī xū bù róng gǒu 。
bǎi nián lè dān piáo , qiān zài yǎng shān dǒu 。
jiā tíng shèng xián sòng , fù zǐ xiāng shī yǒu 。
dàn líng shū zhǒng cún , wù kuì gēng lǒng mǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.