Traditional

東齋雜書

有客可劇談,有酒可盡醉;老夫老更窮,終日惟坐睡。
既無客款門,酒亦未易致。
頹然北窗下,兀兀有余味。

Simplified

东斋杂书

有客可剧谈,有酒可尽醉;老夫老更穷,终日惟坐睡。
既无客款门,酒亦未易致。
颓然北窗下,兀兀有余味。

Pronunciation

dōng zhāi zá shū

yǒu kè kě jù tán , yǒu jiǔ kě jìn zuì û lǎo fū lǎo gēng qióng , zhōng rì wéi zuò shuì 。
jì wú kè kuǎn mén , jiǔ yì wèi yì zhì 。
tuí rán běi chuāng xià , wù wù yǒu yú wèi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.