Traditional

東齋雜書

下帷聽雨聲,開戶延月色。
霏霏半篆香,湛湛一池墨。
徐行舒血脈,危坐學踵息。
吾聞諸先賢,養生莫如嗇。

Simplified

东斋杂书

下帷听雨声,开户延月色。
霏霏半篆香,湛湛一池墨。
徐行舒血脉,危坐学踵息。
吾闻诸先贤,养生莫如啬。

Pronunciation

dōng zhāi zá shū

xià wéi tīng yǔ shēng , kāi hù yán yuè sè 。
fēi fēi bàn zhuàn xiāng , zhàn zhàn yī chí mò 。
xú xíng shū xuè mài , wēi zuò xué zhǒng xī 。
wú wén zhū xiān xián , yǎng shēng mò rú sè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.