Traditional

東齋雜書

門低不通車,室隘劣容膝。
掩脛無全衣,作字用挫筆。
親朋孰可望,門內自相恤。
一笑語吾兒,汝馭未須叱。

Simplified

东斋杂书

门低不通车,室隘劣容膝。
掩胫无全衣,作字用挫笔。
亲朋孰可望,门内自相恤。
一笑语吾儿,汝驭未须叱。

Pronunciation

dōng zhāi zá shū

mén dī bù tōng chē , shì ài liè róng xī 。
yǎn jìng wú quán yī , zuò zì yòng cuò bǐ 。
qīn péng shú kě wàng , mén nèi zì xiāng xù 。
yī xiào yǔ wú ér , rǔ yù wèi xū chì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.