Traditional

東齋雜書

區竽常願雨,秧菜常願晴,吾兒行渡江,晨起愁風生。
人生各徇私,夫豈造物情。
孰能均此意,萬裏皆春耕?

Simplified

东斋杂书

区竽常愿雨,秧菜常愿晴,吾儿行渡江,晨起愁风生。
人生各徇私,夫岂造物情。
孰能均此意,万里皆春耕?

Pronunciation

dōng zhāi zá shū

qū yú cháng yuàn yǔ , yāng cài cháng yuàn qíng , wú ér xíng dù jiāng , chén qǐ chóu fēng shēng 。
rén shēng gè xùn sī , fū qǐ zào wù qíng 。
shú néng jūn cǐ yì , wàn lǐ jiē chūn gēng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.