Traditional

東齋雜書

吾居魚鱉鄉,戒食兼鮮槁;雞鶩以禦客,乃者亦一掃。
區區仁愛心,殆可質蒼昊。
物情豈遠哉!
我亦吝肝腦。

Simplified

东斋杂书

吾居鱼鳖乡,戒食兼鲜槁;鸡鹜以御客,乃者亦一扫。
区区仁爱心,殆可质苍昊。
物情岂远哉!
我亦吝肝脑。

Pronunciation

dōng zhāi zá shū

wú jū yú biē xiāng , jiè shí jiān xiān gǎo û jī wù yǐ yù kè , nǎi zhě yì yī sǎo 。
qū qū rén ài xīn , dài kě zhì cāng hào 。
wù qíng qǐ yuǎn zāi !
wǒ yì lìn gān nǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.