Traditional

東齋雜書

蓺花恨不茂,薙草欲其盡。
心常墮貪愛,否則近殘忍。
蝶綱猶翩翾,蚓斷更菌蠢。
君其等觀之,何者非可閔?

Simplified

东斋杂书

蓺花恨不茂,薙草欲其尽。
心常堕贪爱,否则近残忍。
蝶纲犹翩翾,蚓断更菌蠢。
君其等观之,何者非可闵?

Pronunciation

dōng zhāi zá shū

yì huā hèn bù mào , tì cǎo yù qí jìn 。
xīn cháng duò tān ài , fǒu zé jìn cán rěn 。
dié gāng yóu piān xuān , yǐn duàn gēng jūn chǔn 。
jūn qí děng guān zhī , hé zhě fēi kě mǐn ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.