Traditional

東齋雜書

藥與疾相當,何恙不能已。
良醫善用藥,疾去藥亦止。
晨晡節飲食,勞佚時臥起。
藉臼米長生,耄期直易爾。

Simplified

东斋杂书

药与疾相当,何恙不能已。
良医善用药,疾去药亦止。
晨晡节饮食,劳佚时卧起。
藉臼米长生,耄期直易尔。

Pronunciation

dōng zhāi zá shū

yào yǔ jí xiāng dāng , hé yàng bù néng yǐ 。
liáng yī shàn yòng yào , jí qù yào yì zhǐ 。
chén bū jié yǐn shí , láo yì shí wò qǐ 。
jiè jiù mǐ cháng shēng , mào qī zhí yì ěr 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.