Traditional

東齋雜書

養生有妙理,省事與寡言。
於此能力守,眾說皆其藩。
擾擾斲汝本,譊譊傷汝魂。
要當俱置之,息深踵自溫。

Simplified

东斋杂书

养生有妙理,省事与寡言。
于此能力守,众说皆其藩。
扰扰斲汝本,譊譊伤汝魂。
要当俱置之,息深踵自温。

Pronunciation

dōng zhāi zá shū

yǎng shēng yǒu miào lǐ , shěng shì yǔ guǎ yán 。
yú cǐ néng lì shǒu , zhòng shuō jiē qí fān 。
rǎo rǎo zhuó rǔ běn , náo náo shāng rǔ hún 。
yào dāng jù zhì zhī , xī shēn zhǒng zì wēn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.