Traditional

東村

信腳村墟路,歸來日未西。
波清魚隊密,風小鵲巢低。
白水初平岸,青蕪亦遍犁。
市壚多美酒,飲具不須齊。

Simplified

东村

信脚村墟路,归来日未西。
波清鱼队密,风小鹊巢低。
白水初平岸,青芜亦遍犁。
市垆多美酒,饮具不须齐。

Pronunciation

dōng cūn

xìn jiǎo cūn xū lù , guī lái rì wèi xī 。
bō qīng yú duì mì , fēng xiǎo què cháo dī 。
bái shuǐ chū píng àn , qīng wú yì biàn lí 。
shì lú duō měi jiǔ , yǐn jù bù xū qí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.