Traditional

東村晚歸

蜀道還吳鬢已絲,歷年二紀固應衰。
寧知病思沈綿日,又見秋風搖落時。
錦雉白魚供野餉,青林紅樹入新詩。
東村寂寂風煙晚,酒掛驢肩又一奇。

Simplified

东村晚归

蜀道还吴鬓已丝,历年二纪固应衰。
宁知病思沉绵日,又见秋风摇落时。
锦雉白鱼供野饷,青林红树入新诗。
东村寂寂风烟晚,酒挂驴肩又一奇。

Pronunciation

dōng cūn wǎn guī

shǔ dào huán wú bìn yǐ sī , lì nián èr jì gù yīng shuāi 。
níng zhī bìng sī chén mián rì , yòu jiàn qiū fēng yáo luò shí 。
jǐn zhì bái yú gōng yě xiǎng , qīng lín hóng shù rù xīn shī 。
dōng cūn jì jì fēng yān wǎn , jiǔ guà lǘ jiān yòu yī qí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.