Traditional

東村步歸

風陣鴉翻黑,霜林葉半丹。
筋骸欣小健,裘褐戒初寒。
代步雞棲足,充饑鶴料寬。
平生自如許,況已掛吾冠。

Simplified

东村步归

风阵鸦翻黑,霜林叶半丹。
筋骸欣小健,裘褐戒初寒。
代步鸡栖足,充饥鹤料宽。
平生自如许,况已挂吾冠。

Pronunciation

dōng cūn bù guī

fēng zhèn yā fān hēi , shuāng lín yè bàn dān 。
jīn hái xīn xiǎo jiàn , qiú hè jiè chū hán 。
dài bù jī qī zú , chōng jī hè liào kuān 。
píng shēng zì rú xǔ , kuàng yǐ guà wú guān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.