Traditional

東村

今日風日和,衰病亦少平,出門無所之,攜幼東村行。
吳地冬未冰,濺濺溝水聲。
山卉與野蔓,結實丹漆並。
雞犬亦蕭散,如有世外情。
舉手叩柴扉,病叟喜出迎。
從我語蟬聯,未寒疇昔盟。
解囊付之藥,與爾偕長生。

Simplified

东村

今日风日和,衰病亦少平,出门无所之,携幼东村行。
吴地冬未冰,溅溅沟水声。
山卉与野蔓,结实丹漆并。
鸡犬亦萧散,如有世外情。
举手叩柴扉,病叟喜出迎。
从我语蝉联,未寒畴昔盟。
解囊付之药,与尔偕长生。

Pronunciation

dōng cūn

jīn rì fēng rì hé , shuāi bìng yì shǎo píng , chū mén wú suǒ zhī , xié yòu dōng cūn xíng 。
wú dì dōng wèi bīng , jiàn jiàn gōu shuǐ shēng 。
shān huì yǔ yě wàn , jié shí dān qī bìng 。
jī quǎn yì xiāo sàn , rú yǒu shì wài qíng 。
jǔ shǒu kòu chái fēi , bìng sǒu xǐ chū yíng 。
cóng wǒ yǔ chán lián , wèi hán chóu xī méng 。
jiě náng fù zhī yào , yǔ ěr xié cháng shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.