Traditional

東村

野人喜我偶閑遊,取酒匆匆勸小留。
舍後攜籃挑菜甲,門前喚擔買梨頭。

Simplified

东村

野人喜我偶闲游,取酒匆匆劝小留。
舍後携篮挑菜甲,门前唤担买梨头。

Pronunciation

dōng cūn

yě rén xǐ wǒ ǒu xián yóu , qǔ jiǔ cōng cōng quàn xiǎo liú 。
shè hòu xié lán tiāo cài jiǎ , mén qián huàn dān mǎi lí tóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.