Traditional

東樓南望八韻

不厭東南望,江樓對海門。
風濤生有信,天水合無痕。
鹢帶雲帆動,鷗和雪翻浪。
魚鹽聚為市,煙火起成村。
日腳金波碎,峰頭鈿點繁。
送秋千裏雁,報暝一聲猿。
已豁煩襟悶,仍開病眼昏。
郡中登眺處,無勝此東軒。

Simplified

东楼南望八韵

不厌东南望,江楼对海门。
风涛生有信,天水合无痕。
鹢带云帆动,鸥和雪翻浪。
鱼盐聚为市,烟火起成村。
日脚金波碎,峰头钿点繁。
送秋千里雁,报暝一声猿。
已豁烦襟闷,仍开病眼昏。
郡中登眺处,无胜此东轩。

Pronunciation

dōng lóu nán wàng bā yùn

bù yàn dōng nán wàng , jiāng lóu duì hǎi mén 。
fēng tāo shēng yǒu xìn , tiān shuǐ hé wú hén 。
yì dài yún fān dòng , ōu hé xuě fān làng 。
yú yán jù wéi shì , yān huǒ qǐ chéng cūn 。
rì jiǎo jīn bō suì , fēng tóu diàn diǎn fán 。
sòng qiū qiān lǐ yàn , bào míng yī shēng yuán 。
yǐ huō fán jīn mèn , réng kāi bìng yǎn hūn 。
jùn zhōng dēng tiào chǔ , wú shèng cǐ dōng xuān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.