Traditional

東樓招客夜飲

莫辭數數醉東樓,除醉無因破得愁。
唯有綠樽紅燭下,暫時不似在忠州。

Simplified

东楼招客夜饮

莫辞数数醉东楼,除醉无因破得愁。
唯有绿樽红烛下,暂时不似在忠州。

Pronunciation

dōng lóu zhāo kè yè yǐn

mò cí shù shù zuì dōng lóu , chú zuì wú yīn pò dé chóu 。
wéi yǒu lǜ zūn hóng zhú xià , zàn shí bù sì zài zhōng zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.