Traditional

東樓曉

脈脈復脈脈,東樓無宿客。
城暗雲霧多,峽深田地窄。
宵燈尚留焰,晨禽初展翮。
欲知山高低,不見東方白。

Simplified

东楼晓

脉脉复脉脉,东楼无宿客。
城暗云雾多,峡深田地窄。
宵灯尚留焰,晨禽初展翮。
欲知山高低,不见东方白。

Pronunciation

dōng lóu xiǎo

mài mài fù mài mài , dōng lóu wú sù kè 。
chéng àn yún wù duō , xiá shēn tián dì zhǎi 。
xiāo dēng shàng liú yàn , chén qín chū zhǎn hé 。
yù zhī shān gāo dī , bù jiàn dōng fāng bái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.