Traditional

東樓竹

瀟灑城東樓,繞樓多修竹。
森然一萬竿,白粉封青玉。
卷簾睡初覺,欹枕看未足。
影轉色入樓,床席生浮綠。
空城絕賓客,向夕彌幽獨。
樓上夜不歸,此君留我宿。

Simplified

东楼竹

潇洒城东楼,绕楼多修竹。
森然一万竿,白粉封青玉。
卷帘睡初觉,欹枕看未足。
影转色入楼,床席生浮绿。
空城绝宾客,向夕弥幽独。
楼上夜不归,此君留我宿。

Pronunciation

dōng lóu zhú

xiāo sǎ chéng dōng lóu , rào lóu duō xiū zhú 。
sēn rán yī wàn gān , bái fěn fēng qīng yù 。
juàn lián shuì chū jué , qī zhěn kàn wèi zú 。
yǐng zhuǎn sè rù lóu , chuáng xí shēng fú lǜ 。
kōng chéng jué bīn kè , xiàng xī mí yōu dú 。
lóu shàng yè bù guī , cǐ jūn liú wǒ sù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.