Traditional

東樓醉

天涯深峽無人地,歲暮窮陰欲夜天。
不向東樓時一醉,如何擬過二三年?

Simplified

东楼醉

天涯深峡无人地,岁暮穷阴欲夜天。
不向东楼时一醉,如何拟过二三年?

Pronunciation

dōng lóu zuì

tiān yá shēn xiá wú rén dì , suì mù qióng yīn yù yè tiān 。
bù xiàng dōng lóu shí yī zuì , rú hé nǐ guò èr sān nián ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.