Traditional

東津

歲暮涪江水歸壑,白沙渺然石犖角。
蜀天常燠少雪霜,綠樹青林不搖落。
闌幹詰曲臨官道,煙靄參差望城郭。
打魚斫膾修故事,豪竹哀絲奉歡樂。
樂莫樂於新相知,美人一笑回春姿。
四方本是丈夫事,安用一生無別離。

Simplified

东津

岁暮涪江水归壑,白沙渺然石荦角。
蜀天常燠少雪霜,绿树青林不摇落。
阑干诘曲临官道,烟霭参差望城郭。
打鱼斫脍修故事,豪竹哀丝奉欢乐。
乐莫乐於新相知,美人一笑回春姿。
四方本是丈夫事,安用一生无别离。

Pronunciation

dōng jīn

suì mù fú jiāng shuǐ guī hè , bái shā miǎo rán shí luò jiǎo 。
shǔ tiān cháng yù shǎo xuě shuāng , lǜ shù qīng lín bù yáo luò 。
lán gān jié qū lín guān dào , yān ǎi cān chà wàng chéng guō 。
dǎ yú zhuó kuài xiū gù shì , háo zhú āi sī fèng huān lè 。
lè mò lè yū xīn xiāng zhī , měi rén yī xiào huí chūn zī 。
sì fāng běn shì zhàng fū shì , ān yòng yī shēng wú bié lí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.